Regulamin Sklepu Internetowego

 1. Informacja o Firmie:

  Sklep internetowy działający pod adresem www.segway-polska.pl (zwany dalej "Sklepem") prowadzony jest przez DLF Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-300) przy ulicy Sportowej 8c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000122929, NIP 586-20-86-226, REGON 192757317, kapitał zakładowy w pełni opłacony 917 000 PLN, e-mail kontakt@segway-polska.pl, nr telefonu +48 58 781 43 63, fax: +48 58 781 43 65, zwaną dalej "Spółką" lub "DLF".

  Zarząd Spółki:

  • Sławomir Radacki - Prezes Zarządu
  • Jarosław Milewski - Wiceprezes Zarządu
  • Arkadiusz Grochowski - Wiceprezes Zarządu
 2. Ochrona danych osobowych

  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Sklepu pod adresem: https://segway-polska.pl/content/153-polityka-prywatnosci

 3. Rejestracja Konta

  1. Rejestracja Konta jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji.
  2. Założenie konta w Sklepie wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu.
  3. W procesie wypełnienia formularza rejestracyjnego Klient podaje wymagane dane (dalej jako "Rejestracja Konta"), a po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację Konta.
  4. Z chwilą przesłania potwierdzenia Rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem (jako podmiotem rejestrowanym) a DLF, której przedmiotem są usługi świadczone przez DLF w ramach Sklepu, na warunkach określonych w regulaminie. Treść regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.segway-polska.pl/content/152-regulamin.
 4. Ceny

  1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych (PLN).
  2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez Sklep.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Każda zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie udostępniona Klientowi przed złożeniem zamówienia i nie ma wpływu na już złożone zamówienia lub zawarte umowy sprzedaży.
  4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Zamówienia

  1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.segway-polska.pl. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.
  2. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
  3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
  4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DLF Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  5. Informacja udzielona przez Spółkę niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
  6. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 5 500 PLN i Klient niebędący konsumentem zawiera umowę jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji zamówieniu. Zawarte w niniejszym punkcie postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. DLF zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towarów zgodnych z umową.
 6. Dostawa

  1. Towar zamówiony w Sklepie Spółka dostarcza za pośrednictwem firm kurierskich bądź Klient może odebrać go osobiście w punkcie odbioru Sklepu przy ul. Puckiej 5 w Gdyni (81-036).
  2. Na czas otrzymania towaru przez Klienta Sklepu składa się:
   1. czas realizacji zamówienia - czas, który upływa od złożenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas realizacji zamówienia podany jest przy danym towarze. W przypadku braku takiej informacji, oznacza to czas realizacji "1 dzień roboczy";
   2. czas dostawy - czas zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
  3. Czas realizacji "1 dzień roboczy" oznacza, że towar posiadamy w magazynie i jest on wysyłany niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od Klienta lub złożeniu zamówienia z płatnością przy odbiorze. W przypadku otrzymania wpłaty lub złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze do godziny 9.00 rano, towary z czasem realizacji "1 dzień roboczy" są nadawane zazwyczaj tego samego dnia roboczego, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.
  4. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji, zastosowanie znajdzie najdłuższy podany czas realizacji zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wysyłce zamówionych produktów w chwili skompletowania całości zamówienia lub wysyłce każdego towaru osobno, zgodnie z jego statusem dostępności, z uwzględnieniem wynikających z tego kosztów przesyłki, o których DLF poinformuje Klienta przed podjęciem przez niego decyzji.
  5. Po otrzymaniu przesyłki z towarem Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Spółkę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony zaleca się spisać protokół w obecności kuriera, a uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt DLF lub nie odbierać przesyłki.
 7. Sposoby płatności

  1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
   1. Przelew na rachunek bankowy DLF (wysyłka następuje po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe DLF) - przed wydaniem towaru Klientowi.
   2. Za pośrednictwem serwisu PayU (wysyłka może nastąpić po otrzymaniu wpłaty) - przed wydaniem towaru Klientowi:
    1. Kartą kredytową;
    2. Przelewem elektronicznym.
   3. Raty Santander Consumer Bank (wysyłka może nastąpić po zatwierdzeniu przez Bank wniosku ratalnego) - przed wydaniem towaru Klientowi.
   4. Gotówką, kartą kredytową lub kartą płatniczą w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z punktu odbioru Sklepu przy ul. Puckiej 5 w Gdyni (81-036) - w momencie odbioru towaru.
   5. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika - w momencie odbioru towaru.
  2. DLF może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności uzgodnione wspólnie z Klientem i za jego zgodą, wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez DLF jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
  3. DLF może przenieść prawa wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności.
  4. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych towarów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez DLF zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku od towarów i usług (Dz.U.2023.1570 t.j. z dnia 2023.08.09) i wynikającymi stąd zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
  5. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa DLF do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
  6. DLF wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
  7. DLF nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wskazane przez Klienta w toku składania Zamówienia jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
  8. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia DLF w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia DLF przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Klient, dokonujący zakupu jako konsument oraz Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu bezpośrednio związanego z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie towaru lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru.
  2. W przypadku złożenia zamówienia lub zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z DLF Klient może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta lub wskazanej przez Klienta osoby (niebędącą przewoźnikiem) nabytych towarów (bądź ostatniej pozycji, partii lub części towarów, jeżeli zamówienie dotyczy kilku partii lub części dostarczanych oddzielnie) lub od dnia zawarcia umowy, w przypadku usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku (np. na płycie CD lub DVD).
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować DLF o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wskazanego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   Wzór formularza odstąpienia od umowy

   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   - Adresat: DLF serwis, ul. Pucka 5, 81-036 Gdynia, e-mail: kontakt@segway-polska.pl,

   nr tel. +48 58 781 43 63

   - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

   sprzedaży (*) następujących towarów: ________________

   (*) ew. o odstąpieniu od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej z DLF

   w dniu _________


   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ____________________________________________

   Imię i nazwisko Klienta ______________________________________________

   Adres Klienta ______________________________________________________

   Numer konta, na który proszę dokonać zwrotu mojego świadczenia
   ______________________________________________________

   Data i Podpis Klienta ________________________________________________

   (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


   (*) Niepotrzebne skreślić.

  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  5. DLF może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia DLF dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient powinien odesłać lub przekazać DLF towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował DLF o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Towar należy odesłać na adres:

   DLF serwis

   ul. Pucka 5

   81-036 Gdynia

  6. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Zwrot może być dokonany przez wybranego przez Klienta przewoźnika (operatora pocztowego) bądź osobiście w DLF serwis przy ul. Puckiej 5 w Gdyni (81-036). Rekomendujemy, by zwracając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie - w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy Klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. "uwaga szkło". Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN. Brak spełnienia przez Klienta powyższej rekomendacji nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia od umowy ani nie spowoduje ewentualnych roszczeń ze strony DLF w tym zakresie.
  7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Cel wprowadzenia powyższego wymagania został określony w założeniach leżących u podstaw Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/EU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów w następujący sposób "w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie."
  8. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Klient powstrzymuje się od korzystania z treści cyfrowych lub usług cyfrowych otrzymanych od DLF oraz udostępniania ich osobom trzecim. Po odstąpieniu od umowy, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w Sklepie w ramach Konta, może nie być możliwe.
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.
  2. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z DLF dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
  3. Aby skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy, Klient powinien poinformować DLF o swojej decyzji (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wskazanego poniżej wzoru formularza wypowiedzenia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   Wzór formularza wypowiedzenia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   - Adresat: DLF, ul. Sportowa 8C, 81-300 Gdynia, e-mail: kontakt@segway-polska.pl,

   nr tel. +48 58 781 43 63

   - Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

   świadczenia usług drogą elektroniczną z DLF


   Data zawarcia umowy ____________________________________________

   Login Klienta (e-mail) ________________________________________________

   Imię i nazwisko Klienta ______________________________________________

   Adres Klienta ______________________________________________________

   Data i Podpis Klienta ________________________________________________

   (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  4. Rozwiązanie przez Klienta umowy z DLF, dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek po upływie 3 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej, jako dzień wypełnienia i zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w Sklepie w ramach Konta, nie będzie możliwe.
 10. Procedura reklamacji z tytułu gwarancji

  1. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego towaru.
  2. Gwarantem dla towarów Segway jest Segway Europe BV, Hogehilweg 8 - 6th floor, 1101 CC Amsterdam, Holandia. Naprawy gwarancyjne realizowane są w Centrum serwisowym w Polsce określonym na karcie gwarancyjnej dołączonej do towaru.
  3. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową objętej gwarancją może zgłosić odpowiednie żądanie z tytułu gwarancji za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów – telefonicznie: +48 22 11 68 077, elektronicznie: segway.pl@enfinitec.com, gdzie uzyska szczegółowe informacje dotyczące realizacji zgłoszenia.
 11. Procedura reklamacji z tytułu rękojmi

  1. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową objętej uprawnieniami z rękojmi może zgłosić odpowiednie żądanie do Biura Obsługi Klienta DLF za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów - listownie lub osobiście: DLF serwis ul. Pucka 5, 81-036 Gdynia, telefonicznie: +48 58 781 43 63, elektronicznie: kontakt@segway-polska.pl.
  2. DLF ustosunkowuje się do reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od wpłynięcia.
  3. Jeżeli towar okaże się niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany na nowy wolny od wad. Gdy Klient w ramach reklamacji zażąda naprawy, Serwis DLF dokona naprawy Produktu w rozsądnym czasie, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od daty jej dostarczenia do Serwisu. Jednakże w przypadku konieczności zastosowania trudno dostępnych części zamiennych termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na dostawę części z fabryki Producenta. W przypadku żądania wymiany, nowy Produkt zostanie do Klienta wysłany w rozsądnym czasie od chwili, w której DLF został poinformowany przez Klienta o braku zgodności towaru z umową.
  4. DLF może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub dokonać naprawy w miejsce żądania wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla DLF.
  5. Klient zobowiązany jest udostępnić DLF towar podlegający naprawie lub wymianie. Klient zobowiązany jest do przygotowania towaru do jego odbioru przez DLF lub upoważnioną osobę świadczącą usługi pocztowe lub przewozowe na zlecenie DLF. W celu usprawnienia procedowania zgłoszenia reklamacyjnego, DLF zaleca, aby przed wysłaniem towaru, Klient skontaktował się z Biurem Obsługi Klienta DLF, które organizuje transport/wysyłkę urządzenia na koszt DLF w dwie strony.
  6. Rekomendujemy, by udostępniając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie - w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy Klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. "uwaga szkło".
  7. Brak spełnienia przez Klienta rekomendacji określonych w punktach e. i f. powyżej nie ma wpływu na skuteczność złożenia reklamacji ani nie spowoduje ewentualnych roszczeń ze strony DLF w tym zakresie.
  8. Towar należy udostępnić wraz z otrzymanymi akcesoriami, które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego jego funkcjonowania.
  9. Do towaru dołącza się dokładny opis niezgodności towaru z umową wraz z podaną informacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana niezgodność towaru występuje. Umożliwi to szybszą diagnozę niezgodności towaru i realizację danej reklamacji. Dodatkowo Klient powinien określić swoje oczekiwania reklamacyjne zgodnie z pkt. c powyżej.
  10. Do reklamowanego towaru Klient winien dołączyć kserokopię faktury zakupu lub innego dokumentu świadczącego o jego zakupie.
  11. Jeżeli naprawa i wymiana towaru są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Serwis może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, o czym powiadomi Klienta, wraz z informacją o przysługujących Klientowi uprawnieniach dotyczących odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.
  12. W przypadku, gdy towar dostarczony do DLF nie uzasadnia realizacji żądania Klienta, a wadliwe działanie towaru wynikło z winy Klienta, DLF skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania z dostarczonym towarem. W szczególności DLF - według wyboru Klienta - może dokonać naprawy dostarczonego towaru na wyraźne zlecenie Klienta (naprawa pozagwarancyjna) po uprzednim zaakceptowaniu przez Klienta kwoty naprawy i kosztów transportu bądź odesłać urządzenie bez wykonywania dodatkowych czynności.
  13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają:

   a) w przypadku reklamacji składanych przez konsumentów lub przedsiębiorców na prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

   b) w przypadku reklamacji składanych przez pozostałe podmioty - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  14. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towaru, gdy Klientem jest Przedsiębiorca, na podstawie art. 55(8) § 1 zd. 1 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność DLF z tytułu rękojmi za niezgodność towaru z umową w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 12. Towar z elementami cyfrowymi

  Towar może zawierać elementy cyfrowe, czyli treść cyfrową lub usługę cyfrową lub być z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Towaru. Informacja o posiadaniu przez Towar tych cech, w tym informacja na temat funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, informacja o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych zawarta jest w opisie towaru w Sklepie.

 13. Informacja o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów

  W razie powstania ewentualnych sporów między Klientem, będącym konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość wykorzystania pozasądowej drogi ich rozstrzygania - ADR (Alternative Dispute Resolution). Przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie (SPSK) oraz możliwe jest wszczęcie mediacji. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek tj. wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Na skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów zgodę muszą wyrazić obie strony, tj. zarówno konsument jak i przedsiębiorca.

  Dodatkowo pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Obecnie za pośrednictwem platformy nie są dostępne organy rozstrzygające spory w Polsce.

 14. Postanowienia końcowe

  1. DLF informuje o możliwości przerw w korzystaniu ze Sklepu zaistniałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych. Niniejsze postanowienie nie narusza uprawnień konsumentów wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
  2. Korzystanie ze Sklepu jest uwarunkowane spełnieniem przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

   • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies: typu Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome (wszystkie w wersji 100.0 lub nowszej) lub Safari (w wersji 10.9 lub nowszej),
   • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli (w przypadku wersji mobilnej 320 x 480 pikseli),
   • do otwarcia faktury elektronicznej wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, takie jak Adobe Acrobat Reader,
   • do obsługi zamówienia wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

   Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie bezprawnych działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemu Sklepu.

  3. Data wejścia w życie niniejszego regulaminu: 18 stycznia 2024 r.